ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท PTE PLUS

 1. บทที่ 1 (กฎทั่วไป)
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท PTE PLUS EDUCATION CO., LTD. (บริษัท พีทีอี พลัสเอ็ดดูเคชั่น จำกัด) (“ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ”) กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัท PTE PLUS EDUCATION CO., LTD. (บริษัท พีทีอี พลัสเอ็ดดูเคชั่น จำกัด) (“บริการฯ”) ที่จัดทำโดย PTE PLUS EDUCATION CO., LTD. (บริษัท พีทีอี พลัสเอ็ดดูเคชั่น จำกัด) โดยผู้ใช้บริการของ บริษัท PTE PLUS EDUCATION CO., LTD. (บริษัท พีทีอี พลัสเอ็ดดูเคชั่น จำกัด) (“ผู้ใช้บริการฯ”) จะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการและข้อตกลงในการเป็นสมาชิกของบริษัท PTE PLUS EDUCATION CO., LTD. (บริษัท พีทีอี พลัสเอ็ดดูเคชั่น จำกัด) ที่บริษัทฯ จะกำหนดไว้ต่างหากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการฯ รับทราบและยอมรับว่า หน้าที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ หน้าที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำ และ หน้าอื่น ๆ ที่กำหนดโดยบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้
  3. บริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการฯ ทราบ การแก้ไขใด ๆ ที่ทำกับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ จะถือว่ามีผลทันทีเมื่อมีการเผยแพร่การแก้ไขดังกล่าวบนผ่านทางบริการฯ โดยจะถือว่าผู้ใช้บริการฯ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับแก้ไขเมื่อผู้ใช้บริการฯ ใช้บริการหลังจากมีการแก้ไขดังกล่าว
  4. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบันทึกข้อคำถาม สงสัย และข้อมูลอื่นใดที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการฯ และหากบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น บริษัทฯ อาจรวบรวมและจัดเก็บรูปภาพ วิดีโอ รวมถึงภาพจากชั้นเรียน โดยไม่มีข้อจำกัด (โดยจะเรียกรวม ๆ ว่า “ข้อมูลฯ”) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่บริษัทฯ ให้บริการ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลฯ ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินงานและการจัดการการบริการให้เหมาะสมเท่านั้น เมื่อผู้ใช้บริการฯ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลฯ ได้

 2. บทที่ 2 (การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขฯเหล่านี้)
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ เหล่านี้บังคับใช้กับข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรืออีเมลของบริการฯ
  2. ผู้ใช้บริการฯ อาจทำข้อตกลงแยกต่างหากอื่น ๆ กับบริษัทฯ (“ข้อตกลงแยกต่างหากฯ”) ในกรณีเช่นนี้ข้อตกลงแยกต่างหากฯ จะถูกนำมาบังคับใช้แทน
 3. บทที่ 3 (การสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ )
  1. ในการเริ่มต้นใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการฯ จะต้องลงทะเบียนตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อสมัครลงทะเบียน ผู้ใช้บริการฯ จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้
   1. ผู้ใช้บริการฯ จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่บริษัทฯ แนะนำ
   2. ผู้ใช้บริการฯ จะต้องตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมในการสื่อสารของตนไม่ขัดขวางการใช้บริการฯ
   3. ผู้ใช้บริการฯ ที่มีอายุต่ำกว่ากำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับ จะต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมายเช่น พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
   4. ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ ตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในบทที่ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และวิธีการชำระเงิน) ของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้
   5. บริษัทฯ อาจใช้อีเมลเพื่อส่งการแจ้งเตือน แบบสอบถาม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ ของบริษัทฯ
  2. การลงทะเบียนผู้ใช้บริการฯ จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติเรียบร้อย เมื่อผู้ใช้บริการฯ ได้รับอีเมลยืนยันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนจากบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ อาจปฏิเสธการให้บริการฯ อาจยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการฯ หรืออาจลบบัญชีที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วของผู้ใช้บริการฯ หากพบสิ่งต่อไปนี้
   1. ผู้ใช้บริการฯ ที่ลงทะเบียนไม่มีตัวตนอยู่จริง
   2. ผู้ใช้บริการฯ ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฯ หรือการสมัครลงทะเบียนถูกปฏิเสธ ณ ช่วงเวลาที่สมัครหรือเคยถูกปฏิเสธในอดีต
   3. หากข้อมูลการลงสมัครทะเบียนของผู้ใช้บริการฯ เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์
   4. หากบริษัทผู้ให้บริการการชำระเงินที่บริษัทฯ เลือกใช้ ปฏิเสธการยอมรับการชำระเงินของผู้ใช้บริการฯ
   5. หากผู้ใช้บริการฯ สร้างหลายบัญชี
   6. พฤติกรรมอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม
  4. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการฯ จะได้รับอนุญาตให้เริ่มใช้บริการฯ ตั้งแต่วันที่การชำระเงินครั้งแรกสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ ("วันที่เริ่มต้นฯ") ได้รับการยืนยันโดยบริษัทฯ ตามบทที่ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และวิธีการชำระเงิน) อย่างไรก็ตามกฎข้อนี้ไม่ได้บังคับใช้กับ “บทเรียนทดลองฟรี” ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 8 (ตั๋วบทเรียน)


 4. บทที่ 4 (การจัดการข้อมูลที่ลงทะเบียน)
  1. ก่อนเริ่มใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการฯ จะต้องให้ข้อมูลที่กำหนดสำหรับการลงทะเบียนใช้บริการฯ (“ข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ”) ในการนี้ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ สามารถเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการฯ ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อมูลที่ดึงมาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการฯ เกี่ยวกับการใช้บริการฯ (“ข้อมูลฯ”) ในกรณีที่ข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ หรือข้อมูลฯ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ ชนิดที่ทำให้สามารถระบุตัวตนได้ (“Personal Identifiable Information - PPI”) ในกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ จะต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลชิดนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
  2. ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในบทย่อยต่อไปนี้เท่านั้น
   1. การจัดการการดำเนินงานและการเสนอบริการฯ
   2. การตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (บริการฯ) และหน้าที่ของแต่ละผลิตภัณฑ์
   3. ประมวลผลคำสั่งจากผู้ใช้บริการฯ
   4. ตอบคำถามของผู้ใช้บริการฯ
   5. การสื่อสารกับผู้ใช้บริการฯ
   6. การแจ้งเตือนการอัปเดตที่จำเป็นหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ
   7. การจัดการบัญชีของผู้ใช้บริการฯ
   8. การอำนวยความสะดวกด้านความช่วยเหลือด้านเทคนิค รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแก้ปัญหาด้านเทคนิค ด้านความปลอดภัย และการป้องกันการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงภายในบริการฯ
   9. การสำรวจและการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการฯ
   10. การวิเคราะห์การใช้บริการฯ
   11. การปรับปรุงและพัฒนาบริการฯ
   12. การวิจัย
   13. การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำสั่งจากหน่วยงานสาธารณะ
   14. การดูแลความปลอดภัยหรือความซื่อสัตย์ของผู้ใช้บริการฯ พนักงาน บุคคลที่สาม รวมถึงผู้รับเหมาช่วง สาธารณะ และบริการฯ ของบริษัทฯ
  3. ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการบริการฯ บางส่วนหรือทั้งหมดแก่บุคคลที่สาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นส่วนธุรกิจหรือผู้ให้บริการฯ รายอื่น ๆ
  4. ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 4.3 ข้างต้น บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการฯ ตามกรณีที่อธิบายไว้ในบทย่อยต่อไปนี้
   1. หากได้รับคำสั่งให้เปิดเผยตามกฎหมาย
   2. หากการปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลฯ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผลประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
   3. หากจำเป็นต้องร่วมมือกับองค์กรระดับชาติหรือหน่วยงานสาธารณะท้องถิ่น (รวมถึงผู้รับเหมาช่วง) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และหากการติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมอาจขัดขวางการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
   4. หากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้สิทธิของบริษัท (อย่างสมเหตุสมผล)

 5. บทที่ 5 (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ)
  1. ผู้ใช้บริการฯ รับทราบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ จะต้องได้รับการดูแลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมอยู่เสมอ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลการลงทะเบียนฯ จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลทันทีโดยผู้ใช้บริการฯ ผ่านวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยินยอมว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความไม่สะดวก ที่เกิดจากการกระทำหรือการละเลยของผู้ใช้บริการฯ

 6. บทที่ 6 (ระยะเวลาการใช้บริการฯ)
  1. ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการฯ จะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการฯ ("ระยะเวลาการใช้บริการฯ") จะคำนวณต่อ 30 วัน ("การสมัครสมาชิกฯ") 6 เดือน หรือ 12 เดือน (เรียกรวม ๆ ว่า "แพคเกจระยะยาว") เริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มต้นฯ
  2. สำหรับการสมัครสมาชิกฯ ระยะเวลาการใช้บริการฯ จะได้รับการต่ออายุและขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีก 30 วันตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และวิธีการชำระเงิน)

 7. บทที่ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และวิธีการชำระเงิน)
  1. ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และภาษีที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง ภาษีการบริโภค หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม และ เรียกรวม ๆ ว่า “ค่าบริการฯ”) สำหรับการใช้บริการฯ
  2. ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ ผ่านวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ PTEPLUS.CO.TH
  3. สำหรับการสมัครสมาชิกแผนต่าง ๆ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการบริการฯ แล้ว เว้นเสียแต่ว่าบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการฯ นั้น ๆ แก่ผู้ใช้บริการฯ ได้ ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดโดยบริษัทฯ
  4. สำหรับแพ็คเกจระยะยาวฯ ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าบริการฯ ล่วงหน้าเต็มจำนวนตั้งแต่ช่วงต้นของระยะเวลาการใช้บริการฯ สำหรับการคืนเงินในส่วนของแพ็คเกจระยะยาว ส่วนลดและโปรโมชั่นทั้งหมดจะถูกยกเลิกและหักออกจากจำนวนเงินคืน
  5. คูปอง ส่วนลด และแคมเปญการตลาดใด ๆ ("โปรโมชั่นฯ") ที่ให้ไว้สำหรับการใช้บริการฯนั้น เป็นดุลยพินิจของ บริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการฯ ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับโปรโมชั่น นอกจากนี้การใช้โปรโมชั่นในเวลาที่กำหนดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการฯ หากการชำระค่าบริการฯ ขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการคืนสถานะหรือขยายโปรโมชั่

 8. บทความ 8 (บทเรียนทดลองฟรี)
  1. เมื่อผู้ใช้บริการฯ ลงทะเบียนใช้บริการฯ เสร็จสิ้น ผู้ใช้บริการฯ อาจได้รับตั๋วบทเรียนทดลองฟรี (“ตั๋วฟรี”) จำนวนตั๋วฟรีที่จะได้รับจะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  2. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเชื่ออว่ามีการลงทะเบียนหลายบัญชีเพื่อใช้ประโยชน์จากบทเรียนฟรีหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ อาจไม่ให้ตั๋วฟรีแก่บัญชีที่เกี่ยวข้อง

 9. บทที่ 9 (ผลตอบรับของบทเรียน)
  1. ผู้ใช้บริการฯ มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะ (รวมถึงการประเมินผลและความคิดเห็นต่อบทเรียนหรือติวเตอร์ ซึ่งจะเรียกรวม ๆ ว่า "ผลตอบรับฯ") กับบทเรียนที่ได้เรียน ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากบทเรียนสิ้นสุดลง
  2. ผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือ ลบเนื้อหาได้ เมื่อมีการโพสต์ผลตอบรับฯ
  3. บริษัทฯ อาจทำการรีวิวผลตอบรับฯ และโชว์ผลตอบรับฯ หลังจากผลตอบรับฯ นั้นได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลหากผลตอบรับฯ ไม่ปรากฏบนเว็บไซต์
  4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะลบผลตอบรับฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเนื้อหาของผลตอบรับฯ นั้นไม่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องอธิบายเหตุผล
  5. ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ อาจใช้ความคิดเห็นใด ๆ (โดยปราศจากเงื่อนไข) ที่ผู้ใช้บริการฯ โพสต์เป็นผลตอบรับฯ บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ของบริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหรือเผยแพร่บริการฯ

 10. บทที่ 10 (พฤติกรรมต้องห้าม)
  1. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการฯ ทำพฤติกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ในบทย่อยต่อไปนี้ เมื่อกำลังเรียนหรือใช้งานบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ
   1. ถ่ายโอน ให้ผู้อื่นใช้ ขาย เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ จำนำหรือจำนองสิทธิ์ของผู้ใช้บริการฯ ในการใช้บริการฯ
   2. ถ่ายโอน ให้ยืม หรือทให้บุคคลที่สามใช้รหัสผ่านและหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้บริการฯ
   3. ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบริษัทฯ ติวเตอร์ฯ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เกี่ยวกับ (หรือในเรื่องที่เกี่ยวกับ) เกียรติยศความน่าเชื่อถือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในแบบจำลอง สิทธิในการออกแบบ เครื่องหมายการค้า การประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัว
   4. ดำเนินพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมอื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน นโยบาย และศีลธรรม
   5. ขัดขวางการดำเนินงานของการให้บริการฯ
   6. ใช้หรือใช้ประโยชน์จากบริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของผู้ใช้บริการฯ (รวมถึงการเตรียมการ)
   7. เพื่อสนับสนุน ก่อให้เกิด หรือส่งเสริมพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในหมู่ผู้ใช้บริการฯ ท่านอื่น ๆ หรือติวเตอร์ฯ
   8. ทำให้ผู้ใช้บริการฯ ท่านอื่นหรือติวเตอร์ฯ ประสบความเสียหายทางการเงิน เศรษฐกิจ หรืออารมณ์ หรือความไม่สะดวกหรือเสียเปรียบอื่น ๆ
   9. ก่ออาชญากรรมหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียน
   10. ขัดขวางการเรียนการสอนหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียน
   11. เปิดเผยหรือพยายามเปิดเผยเนื้อหาบทเรียน รูปภาพ วิดีโอ บันทึก เนื้อหาของข้อซักถามต่อบริษัทฯ และคำตอบต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ล่วงหน้า
   12. ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือใช้พฤติกรรมก้าวร้าวต่อบริษัทฯ หรือติวเตอร์ หรือขัดขวางการดำเนินธุรกิจ
   13. อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการฯ ที่ลงทะเบียน เข้าถึงหรือใช้บัญชีที่ลงทะเบียนได้
   14. ลงทะเบียนหลายบัญชี
   15. อนุญาตให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ลงทะเบียน เข้าชั้นเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
   16. โพสต์ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการฯ หรือต้องห้ามในบทย่อย 13-1 หรือจงใจเขียนผลตอบรับของบทเรียนในลักษณะที่ไม่สะท้อนข้อเท็จจริง
   17. โพสต์เรตติ้งแย่ ๆ
   18. สอบถามเรื่องเดิมซ้ำ ๆ กับบริษัทฯ มากเกินไป หรือเรียกร้องมากเกินไปจากบริษัทฯ
   19. พฤติกรรมหรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม
  2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสินว่าพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฯ นั้นจัดอยู่ในพฤติกรรมต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใบทที่ 10-1 หรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวและบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล
  3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกที่เกิดจากการตัดสินของบริษัทฯ ที่ผู้ใช้บริการฯ ได้รับ เว้นแต่จะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
  4. ไม่ว่าผู้ใช้บริการฯ จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของบริการฯ หรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม (“ความเสียหายฯ”) หากความเสียหายฯ นั้นเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการฯ ละเมิดบทย่อยในข้อ 10-1

 11. บทที่ 11 (การระงับ การหยุดชั่วคราว และการยกเลิกบริการฯ)
  1. บริษัทฯ อาจระงับ หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการน (“การระงับฯ”) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทย่อยใด ๆ ด้านล่างต่อไปนี้
   1. ไม่สามารถคาดหวังการปรับปรุงจากผู้ใช้บริการฯ หลังจากได้รับคำเตือนหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงเพื่อเตือนตามที่อธิบายไว้ในข้อ 9-3
   2. ผู้ใช้บริการฯ มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ต้องห้ามใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 10-1
   3. ผู้ใช้บริการฯ ละเมิดกฎใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้
   4. ผู้ใช้บริการฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ
   5. เมื่อมีรายงานถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการฯ จากติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ
   6. ด้วยเหตุผลใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการฯ ในการใช้บริการฯ
  2. บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใด ๆ หากมีการระงับเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 10-1
  3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความไม่สะดวกที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการฯ อันเป็นผลมาจากการระงับที่ระบุไว้ในข้อ 11-1

 12. บทที่ 12 (การยกเลิกการเป็นสมาชิก)
  1. สำหรับการยกเลิกการเป็นสมาชิก (“การยกเลิกฯ”) ผู้ใช้บริการฯ จะต้องแจ้งยกเลิกผ่านกระบวนการที่ระบุแยกไว้ต่างหากโดยบริษัทฯ ผู้ใช้บริการฯ จะสูญเสียสถานะความเป็นสมาชิกของบริการฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการฯ หากการยกเลิกฯ ถูกดำเนินการตามที่แจ้งยกเลิกไว้ กระบวนการยกเลิกฯ จะเสร็จสมบูรณ์หลังจากบริษัทฯ ยืนยันการแจ้งยกเลิกและส่งอีเมลยืนยันไปยังผู้ใช้บริการฯ
  2. การยกเลิกฯ จะต้องเสร็จสิ้นภายในวันแรกของของระยะเวลาการใช้บริการฯ
  3. หลังจากการยกเลิกฯ เสร็จสิ้น ผู้ใช้บริการฯ จะสูญเสียสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับบริการฯ และจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับบริษัทฯ
  4. หากบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามได้รับความเสียหายหรือสูญเสียอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการฯ จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายหรือการสูญเสียเหล่านั้นแม้ว่าจะมีการยกเลิกฯ เสร็จสิ้นก็ตาม

 13. บทที่ 13 (การแจ้งเตือนจากบริษัท )
  1. บริษัทฯ อาจส่งการแจ้งเตือนของบริการฯ ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้บริการฯ ("ที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ") บนหน้าเพจข้อมูลบัญชีของ PTE PLUS EDUCATION CO., LTD. (บริษัท พีทีอี พลัสเอ็ดดูเคชั่น จำกัด) (เรียกรวม ๆ ว่า "หน้าเพจฯ") จะถือว่าผู้ใช้บริการฯ ได้รับการแจ้งเตือนนั้น ๆ ตั้งแต่เวลาที่อีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ
  2. ผู้ใช้บริการฯ จะต้องลงทะเบียน “ที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ” โดยใช้อีเมลเดียวกันกับบนหน้าเพจที่ระบุไว้ในบทที่ 13-1 และต้องอัปเดตให้เป็นอีเมลที่ใช้งานได้ตามปกติและถูกต้องเสมอ เพื่อรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ จากบริษัทฯ
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการฯ เปลี่ยนที่อยู่อีเมล เขา/เธอจำเป็นต้องอัปเดต “ที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ” ใน หน้าเพจฯ ที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการฯ ไม่อัปเดตที่อยู่อีเมลตามที่บริษัทกำหนดด้านบน

 14. บทที่ 14 (การหยุดชะงักของบริการฯ/การยุติการให้บริการฯ)
  1. บริษัทฯ อาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เองในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการฯ หรือเพื่อระงับหรือยุติการให้บริการฯ บางส่วนหรือทั้งหมด (เรียกรวม ๆ ว่า “การเปลี่ยนแปลงและการยุติการบริการฯ”) จะมีการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้บริการฯ ผ่านเว็บไซต์หรือที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการฯ รับทราบว่าบริการฯ อาจหยุดชะงักหรือยุติการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
  2. บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการฯ ทราบล่วงหน้าถึงการยกเลิกบทเรียนเนื่องจากการบำรุงรักษาบริการตามปกติหรือเนื่องจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (“บทเรียนที่ถูกยกเลิกฯ”) ผ่านข้อมูลบนเว็บไซต์หรืออีเมล ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยอมรับว่าจะไม่มีการคืนเงินหรือออกตั๋วโอนเนื่องจากบทเรียนที่ยกเลิก
  3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวก (รวมถึงบทเรียนที่ถูกยกเลิกฯ) ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยผู้ใช้บริการฯ หรือบุคคลที่สาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและการยุติการบริการฯ

 15. บทที่ 15 (ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการฯ)
  1. ผู้ใช้บริการฯ จะต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการฯ และต่อผลลัพธ์หรือผลที่ตามมา
  2. ผู้ใช้บริการฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่จะได้เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ ตัวแทน ลูกจ้าง) ติวเตอร์ฯ (รวมถึงติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ) ผู้ใช้บริการฯ รายอื่น ๆ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการฯ (รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ของผู้ใช้บริการฯ เอง)

 16. บทที่ 16 (ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์)
  1. ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในการบันทึกวิดีโอ รูปภาพ การบันทึกเสียง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายโลโก้ ข้อความ และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ( “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาฯ”) ที่ใช้เกี่ยวกับบริการฯ เป็นของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่ให้อนุญาตแก่บริษัทฯ ห้ามผู้ใช้บริการฯ นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และห้ามคัดลอกหรืออัปโหลดในนิตยสารหรือเว็บไซต์ และห้ามแจกจ่ายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลที่สาม
  2. หากผู้ใช้บริการฯ ละเมิดข้อ 19-1 บริษัทฯ อาจดำเนินการตามกฎหมาย โดยรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การส่งคำเตือนหรือคำร้องเรียนเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสีย โดยร้องขอคำสั่งศาลต่อผู้ใช้บริการฯ ตามกฎหมายที่บังคับใช้

 17. บทที่ 17 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)
  1. ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือความไม่สะดวก ที่เกิดจาก หรือเกิดจากสถานการณ์ที่ระบุด้านล่าง

  2. บทเรียนถูกระงับ หยุดชั่วคราว หรือยกเลิก เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง เครือข่ายรบกวน ระบบการสื่อสารล้มเหลว หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใกล้กับที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งของติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ และอยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ หรือบริษัทฯ
  3. ผู้ใช้บริการฯ ประสบปัญหาหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลอย่างผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการฯ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายในรูปแบบอื่นใดโดยบุคคลที่สาม
   1. บริการฯ หรือบทเรียนจัดให้ในบริการฯ และประสิทธิภาพการศึกษา ความถูกต้อง ความแม่นยำ หรือความน่าเชื่อถือ
   2. การบริการของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาบทเรียนที่นำเสนอหรือแนะนำโดยบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ และประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย หรือความแม่นยำ
   3. หากผู้ใช้บริการฯ ประสบปัญหาหรือความไม่สะดวกเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่บริษัทฯ ไม่แนะนำ
   4. หากผู้ใช้บริการฯ ประสบปัญหาหรือความไม่สะดวกเนื่องจากเว็บไซต์ฯ หรือเนื้อหาที่ดำเนินการหรือให้บริการโดยบุคคลที่สามและมีการเชื่อมโยงจากหรือไปยังเว็บไซต์ฯ
   5. หากผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เนื่องจากความผิดปกติปัญหาหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ฯ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามฯ (รวมถึง Skype และ Zoom ) หรือบริการอื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยพันธมิตรทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดไว้
   6. หากฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้บริการฯ ติดไวรัสหรือได้รับผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านไฟล์ รูปภาพ หรือเนื้อหาบทเรียนอื่นใดที่เปิดหรือดาวน์โหลดโดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการฯ เองตามข้อย่อย 3 ของข้อ 18-1 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้
   7. หากผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงบริการฯ ได้เนื่องจากรหัสผ่านสูญหายหรือสาเหตุอื่นใดที่เกิดจากผู้ใช้บริการฯ เอง
   8. ข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ฯ นั้นสมบูรณ์ถูกต้องทันสมัยและปลอดภัย

 18. บทที่ 18 (การไม่รับประกัน)
  1. ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยินยอมว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับประกันสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับบทย่อยต่อไปนี้ว่า

  2. ผู้ใช้บริการจะสามารถจองบทเรียนตามเวลาที่ต้องการหรือกับติวเตอร์ฯ ที่ต้องการ
  3. บทเรียนจากการให้บริการฯ มีประสิทธิภาพทางการศึกษา ถูกต้อง เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ
  4. การบริการฯ จะมีให้อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่บริษัทฯ แนะนำ
  5. ซอฟต์แวร์ฯ หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามฯ ที่จัดหาหรือแนะนำให้ใช้หรือที่ถูกใช้งานอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับบริการมีความปลอดภัย
  6. ข้อมูลฯ ลิงค์ URL และไฟล์ที่ให้ไว้ระหว่างการใช้บริการฯ หรือบนเว็บไซต์ฯ นั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง บำรุงรักษาให้ได้รับการอัปเดต และปลอดภัย
  7. การใช้เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามและข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมโยงจากหรือเชื่อมโยงไปยังบริษัทฯ นั้นถูกต้องหรือปลอดภัย

 19. บทที่ 19 (การโอนธุรกิจ)
  1. ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าในกรณีที่มีการถ่ายโอนบริการฯ ไปยังบุคคลที่สาม บริษัทฯ มีสิทธิ์ถ่ายโอนสิทธิ์และภาระหน้าที่ทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สถานะทางกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการฯ สถานการณ์เป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการฯ ข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้บริการฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 20. บทที่ 20 (การเป็นโมฆะ)
  1. หากพบว่าข้อความใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ ความสมบูรณ์ของข้อความที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้บริการฯ ตกลงที่จะแทนที่ข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยข้อความที่ใกล้เคียงที่สุดกับความตั้งใจดั้งเดิมของข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

 21. บทที่ 21 (การแสดงวันที่/เวลาให้บริการฯ)
  1. ในการใช้บริการฯ วันที่และเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น วันที่เริ่มต้นฯ วันครบกำหนดสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ กำหนดเวลาสิ้นสุดสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ จะแสดงตามโซนเวลาของประเทศเป้าหมายของบริการฯ
  2. เวลาภายในบริการฯ ถูกนับหรือคำนวณตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

 22. บทที่ 22 (กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลพิเศษ)
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการฯ ที่สัมพันธ์กันกับหรือเกี่ยวข้องกับบริการฯ และข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้ จะได้รับการแก้ไขภายใต้เขตอำนาจของศาลออสเตรเลียเป็นศาลพิเศษ

  มีผลบังคับใช้: 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กรุณาเลือกภาษา

Please choose lanuage

English
ภาษาไทย